preskoči na sadržaj

Osnovna škola "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački

Login
Kalendar
« Studeni 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Anketa
Zašto učiš?
Pitanja i odgovori
 Naslov: FAQ

  • Naj 10 pitanja

  • Nedavna pitanja

  • Arhiva pitanja
 

vijesti
Natječaj za učitelja/icu geografije - zamjena
Antonio Jurkić / datum: 30. 11. 2020. 11:31

[OPŠIRNIJE]Poziv na razgovor (intervju) za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave
Antonio Jurkić / datum: 12. 11. 2020. 12:10

KLASA:112-01/20-01/11

URBROJ:2121-21-03-20-20

 

Josipovac Punitovački, 12. studenog 2020.

 

Povjerenstvo za vrednovanje kandidata natječaja objavljenog dana 27. listopada 2020. na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavod za zapošljavanje i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči OŠ „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice  razredne nastave,  na određeno puno radno vrijeme, objavljuje

 

POZIV NA RAZGOVOR

 

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

 

održat će se za sve kandidate u petak  13. studenog 2020. godine,

od 10,00 sati  (svaki kandidat dobit će individualni termin testiranja),

u OŠ „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački

Na razgovor se pozivaju  slijedeći kandidati koji su zadovoljili na pismenom testiranju :

 

Redni broj

Šifra kandidata

Termin usmenog dijela testiranja

1.

SUNCE

10,00 sati

2.

25XY

10,15 sati

3.

AUDREYHEPBURN5

10,30 sati

  

Ako kandidat ne pristupi razgovoru s Povjerenstvom u navedenom vremenu ili pristupi nakon vremena određenog za početak razgovora, ne smatra se kandidatom  natječaja.

    Povjerenstvo na razgovoru  s kandidatom utvrđuje znanja, sposobnosti, interese, motivaciju kandidata za rad u Školi.

Smatra se da je kandidat na razgovoru zadovoljio ako je ostvario najmanje 11 bodova od ukupno 22 mogućih bodova.

   Nakon provedenog razgovora (intervjua) Povjerenstvo utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na pismenom testiranju i intervjuu.

 

 

 

 

                                                                     Predsjednica Povjerenstva:

Adela Janocik, prof.


[OPŠIRNIJE]Poziv na testiranje - razredna nastava
Antonio Jurkić / datum: 6. 11. 2020. 16:21

REPUBLIKA HRVATSKA                                                            

ŽUPANIJA OSJEČKO-BARANJSKA

OSNOVNA ŠKOLA „JOSIP KOZARAC“, JOSIPOVAC PUNITOVAČKI

KLASA: 112-01/20-01/11

URBROJ: 2121-21-03-20-17

Josipovac Punitovački, 6. studenog 2020.

 

 

POZIV NA TESTIRANJE

 

 

Pismena provjera znanja kandidata koji su dostavili potpunu i pravovremenu prijavu i ispunjavaju uvjete iz natječaja: KLASA:112-01/20-01/11, URBROJ:2121-21-01-20-1 od 26. listopada 2020. za prijem u radni odnos na radno mjesto UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE  - 1 izvršitelj na određeno puno radno vrijeme održat će se dana 12. studenog 2020. u 11,00  sati u prostorijama OŠ „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački, ulica Braće Banas 2, Josipovac Punitovački.

 

Testiranje će se provesti sukladno Sadržaju i načinu testiranja, pravnim i drugim izvorima za pripremanje kandidata za testiranje objavljenim na web stranici škole: http://os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr

 

  • Pismena provjera znanja – provjera znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta učitelj/ica razredne nastave
  • Razgovor (intervju) s kandidatima – o interesu, sposobnostima, motivaciji za rad na radnom mjestu učitelj/ica razredne nastave

Na pismenu provjeru znanja za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave - 1 izvršitelj/ica  na određeno puno radno vrijeme pozivaju se svi kandidati koji su dostavili pravodobne i potpune prijave na natječaj.

Kandidatima će biti poslana obavijest, putem e-mail adrese koju su naveli u svojoj prijavi, o načinu pristupanja pismenoj provjeri znanja u skladu s uputama o sprečavanju širenja bolesti COVID -19.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODRUČJA IZ KOJIH ĆE SE OBAVITI TESTIRANJE KANDIDATA:

 

1.  Statut Osnovne škole „Josip Kozarac“ (http://os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr/statut_i_drugi_akti )

 

2.  Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12.,86/12., 126/12.,94/13.,152/14.i 7/17 i 68/18)

 

3. Pravilnik o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112-10)  Agencija za odgoj i obrazovanje.  (https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=5853&naziv=pravilnici )

4. Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o načinima, postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi  Agencija za odgoj i obrazovanje.

 ( https://www.azoo.hr/index.php?view=article&id=5853&naziv=pravilnici )

 

 

Imena i prezimena kandidata koji će biti pozvani na razgovor (intervju) bit će objavljen na web stranici škole: http://os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr, dana 12. studenog 2020. godine s točnim vremenom poziva na razgovor. Ako kandidat ne pristupi razgovoru (intervju), smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

                                                                                                        POVJERENSTVO ZA VREDNOVANJE KANDIDAT      


[OPŠIRNIJE]Natječaj za učitelja/icu razredne nastave - puno radno vrijeme - zamjena
Antonio Jurkić / datum: 27. 10. 2020. 09:14

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20,.) ravnatelj Osnovne škole „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački raspisuje

N A T J E Č A J

za zasnivanje radnog odnosa na poslovima

 

 UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, jedan (1) izvršitelj na određeno vrijeme – zamjena do povratka djelatnice s porodiljnog, 40 sati ukupno tjedno radno vrijeme.

Rad se obavlja u područnoj školi u Jurjevcu Punitovačkom.

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno Zakonu o radu, kandidati moraju ispunjavati i

 posebne uvjete:

 -poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma u mjeri koja omogućava izvođenje odgojno obrazovnog rada,

- odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20.) i sukladno Pravilniku o odgovarajućoj vrsti obrazovanja učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19.).

 

ROK za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči škole i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu kandidati su obvezni priložiti:

 -životopis

-dokaz o državljanstvu (preslika osobne iskaznice ili putovnice ili domovnice)

-dokaz o odgovarajućoj vrsti obrazovanja (preslika isprave o završenom školovanju)

-dokaz o položenom stručnom ispitu za učitelja ako kandidat ima položen stručni ispit ili da je sukladno Zakonu oslobođen polaganja stručnog ispita

-dokaz o evidentiranom radnom stažu (elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

-dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana od dana objave natječaja).

Isprave se prilažu u neovjerenoj preslici i ne vraćaju se kandidatu nakon završetka natječajnog postupka.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti izvornike priloženih isprava prije zaključivanja ugovora o radu.

 Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Odabiru kandidata s kojim će se zasnovati radni odnos prethodi postupak vrednovanja kandidata prijavljenih na natječaj koji se provodi sukladno odredbama školskog Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja. Pravilnik o načinu i postupku zapošljavanja dostupan je na mrežnoj stranici: http://www.os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr/statut_i_drugi_akti

 Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve propisane dokaze prema posebnom propisu.

Kandidat koji ostvaruje prednosti pri zapošljavanju prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“, broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

 

 Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 48.f Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata („Narodne novine“ broj, 33/92., 77/92., 27/93., 58/93., 2/94., 108/95., 108/96.,82/01.,103/03, 148/13 i 98/19) dužan je uz prijavu priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Kandidat koji se poziva na prednost prilikom zapošljavanja u skladu sa člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj, 157/13.,152/14, 39/18 i 32/20) dužan je uz prijavu na natječaj priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima ostvaruje se uz jednake uvjete.

Pisane prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu:

Osnovna škola „Josip Kozarac“, Braće Banas 2, 31424 Josipovac Punitovački,

 s naznakom: “Natječaj za učitelja/icu razredne nastave“.

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački i na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 27.10.2020. i traje do 4.11.2020.

 

 Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački,  da se njegovi osobni podaci prikupljaju, obrađuju, objavljuju u digitalnom obliku, te čuvaju u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

Kandidati će biti obaviješteni o izboru u roku trideset (30) dana od donošenja odluke o izboru na web stranici škole na poveznici: http://www.os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr

 

 

OSNOVNA ŠKOLA „JOSIP KOZARAC“,

JOSIPOVAC PUNITOVAČKI

KLASA:112-01/20-01/11

URBROJ:2121-21-01-20-1

 

 

U Josipovcu Punitovačkom,  26. 10. 2020. godine.

                                                          

 

Ravnatelj škole:

 

                                                                                                 Darko Ocvirk, prof.

 


[OPŠIRNIJE]POČETAK NASTAVE U PONEDJELJAK 7. 9. 2020. - UPUTE
Darko Ocvirk / datum: 2. 9. 2020. 20:43

[OPŠIRNIJE]Popravni ispit iz matematike - 26. 8. 2020. u 9:00 sati
Darko Ocvirk / datum: 21. 8. 2020. 15:04

Termini popravnog ispita iz matematike


[OPŠIRNIJE]Udžbenici za školsku godinu 2020./2021.
Darko Ocvirk / datum: 13. 7. 2020. 14:25

Popis odabranih udžbenika za školsku godinu 2020./2021.


[OPŠIRNIJE]Obavijest o odabiru kandidata za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave
Antonio Jurkić / datum: 13. 7. 2020. 11:32

[OPŠIRNIJE]Obavijest o odabiru kandidata za radno mjesto učitelj/ica geografije
Antonio Jurkić / datum: 13. 7. 2020. 11:29

[OPŠIRNIJE]Poziv na razgovor (intervju) za radno mjesto učitelj/ica geografije
Antonio Jurkić / datum: 1. 7. 2020. 11:36

[OPŠIRNIJE]Poziv na testiranje za radno mjesto učitelj/ica geografije
Antonio Jurkić / datum: 26. 6. 2020. 11:07

[OPŠIRNIJE]Poziva na razgovor kandidatima za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave
Antonio Jurkić / datum: 23. 6. 2020. 11:07

[OPŠIRNIJE]Poziv na testiranje za radno mjesto učitelj/ica razredne nastave
Antonio Jurkić / datum: 17. 6. 2020. 13:08

[OPŠIRNIJE]Obavijest o izboru kandidata za radno mjesto tajnika škole
Antonio Jurkić / datum: 16. 6. 2020. 09:03

[OPŠIRNIJE]POZIV na razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom za radno mjesto tajnika/tajnice škole
Darko Ocvirk / datum: 8. 6. 2020. 14:21

POZIV NA RAZGOVOR

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

održat će se za sve kandidate u utorak  9. lipnja 2020. godine,

od 9,00 sati  (svaki kandidat dobit će individualni termin testiranja),

u OŠ „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački, objavljen na mrežnim stranicama škole.


[OPŠIRNIJE]Poziv na testiranje za radno mjesto tajnik/tajnica škole
Darko Ocvirk / datum: 2. 6. 2020. 17:34

Na pisanu provjeru znanja za radno mjesto tajnik/ica škole - 1 izvršitelj/ica  na nedređeno puno radno vrijeme pozivaju se kandidati koji su poslali uredne i potpune prijave.


[OPŠIRNIJE]NASTAVA U ŠKOLI OD 1. DO 4. RAZREDA OD PONEDJELJKA, 25. 5. 2020.
Darko Ocvirk / datum: 22. 5. 2020. 15:05

[OPŠIRNIJE]JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto TAJNIK/ICA ŠKOLE (M/Ž)
Darko Ocvirk / datum: 22. 5. 2020. 14:50

Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja (Klasa: 003-05/19-01/02, Urbroj: 2121-21-03-19-01 od 6.11.2019.) Osnovna škola „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački, Braće Banas 2, zastupana po ravnatelju Darko Ocvirk, prof. raspisuje dana 22. svibnja 2020. godine  JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto TAJNIK/ICA ŠKOLE (M/Ž) - 1 izvršitelj/ica


[OPŠIRNIJE]ODLUKA O PONIŠTAVANJU NATJEČAJA ZA TAJNIKA/TAJNICU ŠKOLE
Darko Ocvirk / datum: 16. 4. 2020. 14:39

Poništava se natječaj za zasnivanje radnog odnosa na poslovima Tajnik/ica koji je objavljen dana 10.3.2020.g. godine na internetskim stranicama i oglasnim pločama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i ove Škole.


[OPŠIRNIJE]Registriranje u virtualne učionice
Darko Ocvirk / datum: 16. 3. 2020. 19:14

[OPŠIRNIJE]On-line nastava - prvi dan
Darko Ocvirk / datum: 16. 3. 2020. 08:27

Prvog dana on-line nastave želim svim učiteljima i učenicima uspješan rad!


[OPŠIRNIJE]RASPORED PRIKAZIVANJA NASTAVE NA TV PROGRAMIMA
Darko Ocvirk / datum: 14. 3. 2020. 15:35

Nastava za razrednu nastavu će se prikazivati na HRT 3, a za predmetnu nastavu na SPORTSKOJ TELEVIZIJI (SPTV) prema objavljenom rasporedu


[OPŠIRNIJE]Od ponedjeljka, 16. 3. 2020. nema nastave školi
Darko Ocvirk / datum: 13. 3. 2020. 14:31

Na snazi je dvotjedna obustava nastave u osnovnim i srednjim školama u Repoblici Hrvatskoj, koja započinje od ponedjeljka, 16. ožujka.


[OPŠIRNIJE]JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto TAJNIK/ICA ŠKOLE
Darko Ocvirk / datum: 10. 3. 2020. 08:54

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto - TAJNIK/ICA ŠKOLE (M/Ž) - 1 izvršitelj/ica na neodređeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno u Osnovnoj školi „Josip Kozarac“ Josipovac Punitovački.


[OPŠIRNIJE]Poziv na razgovor (intervju) za radno mjesto učitelj/ica engleskog jezika
Darko Ocvirk / datum: 9. 3. 2020. 14:27

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

održat će se za sve kandidate u srijedu  11. ožujka 2020. godine,

od 12,30 sati  (svaki kandidat dobit će individualni termin testiranja),

u OŠ „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački


[OPŠIRNIJE]Poziv na testiranje za radno mjesto učitelj/ica engleskog jezika
Darko Ocvirk / datum: 3. 3. 2020. 14:22

Na temelju članka 7. Pravilnika o načinu i postupku zapošljavanja u OŠ „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački, a vezano uz raspisani natječaja (KLASA:112-01/20-01/02; URBROJ:2121-21-01-20-1) od 20. veljače 2020. za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu učitelja/ice engleskog jezika na određeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno), Povjerenstvo za vrednovanje kandidata  objavljuje   POZIV NA TESTIRANJE


[OPŠIRNIJE]Javni poziv za organizaciju višednevne terenske nastave
Darko Ocvirk / datum: 25. 2. 2020. 14:09

[OPŠIRNIJE]Natjecanje iz informatike
Ivana Kanisek / datum: 24. 2. 2020. 15:51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivan Perić, učenik 5. razreda, na županijskom natjecanju iz informatike (kategorija Digitalne kompetencije) zauzeo je 3. mjesto. Čestitamo Ivane!


[OPŠIRNIJE]POZIV RODITELJIMA
Darko Ocvirk / datum: 18. 2. 2020. 13:59

Roditeljski sastanak održati će se u:

četvrtak, 20. 2. 2020. u 17,00 sati u prostoru matične škole

Predavanje policije održati će se:

Odmah iza roditeljskog sastanak s početkom u  17,30 sati (traje jedan školski sat)

         


[OPŠIRNIJE]Dan sigurnijeg interneta
Ivana Kanisek / datum: 17. 2. 2020. 21:24

Na satima informatike proteklog je tjedna obilježen Dan sigurnijeg interneta. Učenici 5. razreda naučili su nešto o sigurnosti i privatnosti na internetu, učenici 7. razreda o krađama identiteta i online prevarama dok su učenici 6. i 8. razreda razgovarali o elektroničkom vršnjačkom nasilju (cyberbullying-u). Učenici su izrađivali digitalni kviz, igrali razne igre i sudjelovali u raspravi.

Dan sigurnijeg interneta obilježava se svake veljače u više od 130 država svijeta s ciljem promicanja sigurnije i odgovornije upotrebe online tehnologije i mobilnih uređaja, posebice među djecom i mladima. Tema ovogodišnjeg Dana sigurnijeg interneta je „Zajedno za bolji internet.“

Na linku pročitajte nekoliko savjeta o tome kako i vi možete doprinijeti stvaranju boljeg interneta.

 


[OPŠIRNIJE]Naše cure pobjednice u futsalu na razini Osječko-baranjske županije!
Ivana Kanisek / datum: 11. 2. 2020. 17:00

Na županijskom natjecanju u FUTSALU, odnosno malom nogometu za djevojčice,  održanom u sportskoj dvorani u Valpovu, djevojčice naše škole osvojile su prvo mjesto i tako se plasirale na državno prvenstvo.


[OPŠIRNIJE]Natječaj za imenovanje ravnatelja OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački
Mišo Kanisek / datum: 7. 2. 2020. 14:22

[OPŠIRNIJE]Predprijave za upis u prvi razred za školsku godinu 2020./2021.
Darko Ocvirk / datum: 31. 1. 2020. 13:24

6. i 7. veljače 2020. godine (četvrtak i petak) od 10:30 do 12:30 u tajništvu škole se obavljaju predprijave obveznika za upis u prvi razred za školsku godinu 2020./2021.
To su djeca rođena u razdoblju od 01. 04. 2013. do 31. 03. 2014. godine i djeca kojoj je u školskoj godini 2019./2020. odgođen upis u prvi razred osnovne škole.
Na predupis ne treba dovoditi djecu. Potrebno je ponijeti OIB djeteta.


[OPŠIRNIJE]Nogometni uspjesi
Ivana Kanisek / datum: 21. 1. 2020. 13:18

Nogometna ekipa OŠ "Josip Kozarac" Josipovac Punitovački poharala je Đakovštinu pobjedivši Semeljce 4:0, Strizivojnu 3:1, Satnicu 4:1 i u finalu OŠ "I. G. Kovačić", Đakovo.

Bravo momci i sretno na županijskoj završnici!


[OPŠIRNIJE]Leonardo, Karlo, Dora i Antonia odlični na Dabru!
Ivana Kanisek / datum: 10. 12. 2019. 14:02

I ove godine učenici naše škole sudjelovali su na natjecanju iz informatike i računalnog razmišljanja - Dabar 2019.

Naših četvero učenika našlo se na rang listi među 10% najboljih svih natjecatelja u Hrvatskoj.

U kategoriji KiloDabar (5. i 6. razred) među najboljima su Leonardo Drga, Karlo Vavra i Dora Poljarević.

U kategoriji MegaDabar (7. i 8. razred) među najboljima je Antonia Kristek. 

Čestitamo našim učenicima!

fotogalerija


[OPŠIRNIJE]Sveti Nikola i Božić u Slovačkoj
Ivana Kanisek / datum: 9. 12. 2019. 14:04

Učenici OŠ Josipa Kozarca iz Josipovca Punitovačkog početkom prosinca (5. – 8. 12. 2019.) boravili su u Slovačkoj, u sklopu međunarodnog obrazovnog programa za iseljene Slovake – Mikuláš a Vianoce na Slovensku (Sveti Nikola i Božić u Slovačkoj). Glavni cilj ovoga projekta je upoznavanje djece iseljenih Slovaka sa slovačkim predbožićnim i božićnim običajima. U ovom su projektu sudjelovali učenici i učitelji iz sljedećih država: Poljska, Rumunjska, Srbija, Mađarska, Ukrajina i Hrvatska.
Naši su učenici nastupili s programom – Betlemaši te tako predstavili ovu lijepo očuvanu kulturnu baštinu svojih pradjedova.
Generalni pokrovitelj projekta je Ministarstvo školstva Republike Slovačke, a organizator CĎV Univerziteta Komensky u Bratislavi. Ured za iseljene Slovake u Bratislavi (ÚSŽZ) pokrio je troškove putovanja u Slovačku, a SKC Našice bio je glavni koordinator. Svima srdačno zahvaljujemo!


[OPŠIRNIJE]Dolazak Djeda Božićnjaka
Ivana Kanisek / datum: 6. 12. 2019. 15:46

Našu školu danas je posjetio Djed Božićnjak koji je podijelio poklone malim predškolcima, učenicima te svoj djeci koja su došla.


[OPŠIRNIJE]PREKID ŠTRAJKA 3. 12. 2019.- obavijest roditeljima i učenicima OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački
Darko Ocvirk / datum: 2. 12. 2019. 17:16
U utorak, 3. 12. 2019. nastava će se odvijati redovito nakon završetka štrajka.

Hvala na razumijevanju i podršci!

Kontakt za daljnje informacije je:

skola@os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr

tel.:031/861-640


[OPŠIRNIJE]ŠTRAJK 2. 12. 2019.- obavijest roditeljima i učenicima OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački
Darko Ocvirk / datum: 1. 12. 2019. 22:03
U ponedjeljak, 2. 12. 2019. nastava se neće odvijati zbog najavljenog štrajka, osim one nastave za koju je razredni učitelj obavijestio učenike o održavanju. Obavijest o nastavku ili prekidu štrajka dostavit ćemo vam putem službene mrežne stranice škole.

Hvala na razumijevanju i podršci!

Kontakt za daljnje informacije je:

skola@os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr

tel.:031/861-640


[OPŠIRNIJE]ŠTRAJK 29. 11. 2019.- obavijest roditeljima i učenicima OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački
Darko Ocvirk / datum: 28. 11. 2019. 13:44
U petak, 29. 11. 2019. nastava se neće odvijati zbog najavljenog štrajka, osim one nastave za koju je razredni učitelj obavijestio učenike o održavanju. Obavijest o nastavku ili prekidu štrajka dostavit ćemo vam putem službene mrežne stranice škole.

Hvala na razumijevanju i podršci!

Kontakt za daljnje informacije je:

skola@os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr

tel.:031/861-640


[OPŠIRNIJE]ŠTRAJK - obavijest roditeljima i učenicima OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački
Darko Ocvirk / datum: 27. 11. 2019. 14:12

U četvrtak, 28. 11. 2019. nastava se neće odvijati zbog najavljenog štrajka, osim one nastave za koju je razredni učitelj obavijestio učenike o održavanju. Obavijest o nastavku ili prekidu štrajka dostavit ćemo vam putem službene mrežne stranice škole.

Hvala na razumijevanju i podršci!

Kontakt za daljnje informacije je:

skola@os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr

tel.:031/861-640


[OPŠIRNIJE]ŠTRAJK - obavijest roditeljima i učenicima OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački
Darko Ocvirk / datum: 26. 11. 2019. 14:31
U srijedu, 27. 11. 2019. nastava se neće odvijati zbog najavljenog štrajka, osim one nastave za koju je razredni učitelj obavijestio učenike o održavanju. Obavijest o nastavku ili prekidu štrajka dostavit ćemo vam putem službene mrežne stranice škole.

Hvala na razumijevanju i podršci!

Kontakt za daljnje informacije je:

skola@os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr

tel.:031/861-640


[OPŠIRNIJE]Poziv na testiranje za radno mjesto učitelj/ica geografije
Darko Ocvirk / datum: 26. 11. 2019. 13:14

U rubrici opširnije pročitajte više informacija o testiranju kandidata.


[OPŠIRNIJE]ŠTRAJK - obavijest roditeljima i učenicima OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački
Darko Ocvirk / datum: 22. 11. 2019. 13:11
U ponedjeljak, 25. 11. 2019. nastava se neće odvijati zbog najavljenog štrajka, osim one nastave za koju je razredni učitelj obavijestio učenike o održavanju. Obavijest o nastavku ili prekidu štrajka dostavit ćemo vam putem službene mrežne stranice škole.

Hvala na razumijevanju i podršci!

Kontakt za daljnje informacije je:

skola@os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr

tel.:031/861-640


[OPŠIRNIJE]ŠTRAJK - obavijest roditeljima i učenicima OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački
Darko Ocvirk / datum: 21. 11. 2019. 16:48

U petak, 22. 11. 2019. nastava se neće odvijati zbog najavljenog štrajka, osim one nastave za koju je razredni učitelj obavijestio učenike o održavanju. Obavijest o nastavku ili prekidu štrajka dostavit ćemo vam putem službene mrežne stranice škole.

Hvala na razumijevanju i podršci!

Kontakt za daljnje informacije je:

skola@os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr

tel.:031/861-640


[OPŠIRNIJE]Poziv na razgovor kandidata s Povjerenstvom za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika
Darko Ocvirk / datum: 21. 11. 2019. 11:02

Razgovor (intervju) kandidata s Povjerenstvom

održat će se za sve kandidate u petak 22. studenoga 2019. godine,

od 8,30 sati  (svaki kandidat dobit će individualni termin testiranja),

u OŠ „Josip Kozarac“, Josipovac Punitovački

Za više detalja o razgovoru, klikni opširnije.


[OPŠIRNIJE]ŠTRAJK - obavijest roditeljima i učenicima OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački
Darko Ocvirk / datum: 20. 11. 2019. 12:11

[OPŠIRNIJE]SLOVENČINA MOJA, literarno recitatorska dramska smotra, ILOK, 16. 11. 2019.
Darko Ocvirk / datum: 20. 11. 2019. 10:44
Slovenčina moja, Ilok 2019.

U subotu, 16. 11. 2019, u organizaciji Slovačkog kulturnog centra Našice, OŠ Julija Benešića Ilok i Matice slovačke Ilok, u Iloku je održana Literarno – recitatorsko – dramska smotra Slovenčina moja 2019. U programu ovogodišnje Smotre sudjelovalo je 9 osnovnih škola (OŠ Julija Benešića Ilok, OŠ „Mladost“ Jakšić, OŠ Ivana Brnjika Slovaka, Jelisavac, OŠ Josipa Kozarca Josipovac Punitovački, OŠ Josipa Kozarca Lipovljani, OŠ kralja Tomislava Našice, OŠ Josipa Kozarca Soljani, OŠ Višnjevac), 2 područne škole (PŠ Jurjevac Punitovački i PŠ Markovac Našički) te Srednja škola Ilok. U svim ovim školama održava se nastava slovačkog jezika prema modelu C. U programu Smotre sudjelovali su i učenici iz Mađarske (OŠ Slovački Komloš), Rumunjske (Teorijski licej „Jozef Gregor Tajovský“, Nadlak ) i Republike Srbije (OŠ Jana Čajaka Bački Petrovac).

 


[OPŠIRNIJE]ŠTRAJK - obavijest roditeljima i učenicima OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački
Darko Ocvirk / datum: 18. 11. 2019. 20:53

[OPŠIRNIJE]Vukovar
Ivana Kanisek / datum: 18. 11. 2019. 20:04

Dana 18. studenoga obilježava se „Dan sjećanja na žrtvu Vukovara“.

Danas smo uz ostatak Hrvatske, mislima i molitvom bili uz naš Vukovar.

Zapaljenim svijećama odali smo počast Vukovaru - gradu heroju. 

fotogalerija


[OPŠIRNIJE]Poziv na testiranje za radno mjesto učitelj/ica hrvatskog jezika
Darko Ocvirk / datum: 14. 11. 2019. 12:18

U rubrici opširnije pročitajte više informacija o testiranju kandidata.


[OPŠIRNIJE]ŠTRAJK - obavijest roditeljima i učenicima OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački
Darko Ocvirk / datum: 31. 10. 2019. 13:35
U ponedjeljak, 4. 11. 2019. nastava se neće odvijati zbog najavljenog štrajka. Obavijest o nastavku ili prekidu štrajka dostavit ćemo vam putem službene mrežne stranice škole.

Hvala na razumijevanju i podršci!

Kontakt za daljnje informacije je:

skola@os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr

  tel.:031/861-640


[OPŠIRNIJE]Učenici naše škole u Bačkom Petrovcu
Ivana Kanisek / datum: 25. 10. 2019. 20:00

U utorak, 22.10.2019, učenici OŠ "Josipa Kozarca", Josipovac Punitovački, OŠ I. B. Slovaka iz Jelisavca i OŠ kralja Tomislava iz Našica, u pratnji svojih učiteljica slovačkog jezika, B. Dasović, A. Marošević i B. Kandžera posjetili su Bački Petrovac u Srbiji, u sklopu projekta „Međunarodni program obilježavanja Europskog dana jezika“. Ovaj projekt organizirale su djelatnice Slovačkog kulturnog centra Našice – ravnateljica Sandra Kralj Vukšić i kustosica SKC Našice Tatjana Seničanin. Projekt je financiralo Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske.
Iz OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački sudjelovalo je pet učenika 5. razreda: Petar Kuric, Dominik Kukučka, Tia Paola Kuric, Matea Serdarušić i Sara Getoš te Emilio Kansiek, učenik 4. razreda. Naši su se učenici predstavili odličnom izvedbom kraćeg kulturno-umjetničkog programa i tako na najbolji mogući način prezentirali našu školu.

fotografije


[OPŠIRNIJE]ŠTRAJK - obavijest roditeljima i učenicima OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački
Darko Ocvirk / datum: 23. 10. 2019. 14:28

U četvrtak, 24. 10. 2019. nastava se neće odvijati zbog najavljenog štrajka. Obavijest o nastavku ili prekidu štrajka dostavit ćemo vam putem službene mrežne stranice škole.

Hvala na razumijevanju i podršci!

Kontakt za daljnje informacije je:

skola@os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr

  tel.:031/861-640


[OPŠIRNIJE]ŠTRAJK - obavijest roditeljima i učenicima OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački
Darko Ocvirk / datum: 18. 10. 2019. 10:49

U ponedjeljak, 21. 10. 2019. nastava se neće odvijati zbog najavljenog štrajka. Obavijest o nastavku ili prekidu štrajka dostavit ćemo vam putem službene mrežne stranice škole.

Hvala na razumijevanju i podršci!

Kontakt za daljnje informacije je:

skola@os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr

  tel.:031/861-640


[OPŠIRNIJE]Obavijest roditeljima i učenicima OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački
Darko Ocvirk / datum: 14. 10. 2019. 14:14

 

Tijekom sutrašnjeg dana (utorak, 15. 10. 2019.) nastava se neće odvijati zbog najavljenog štrajka. Obavijest o nastavku ili prekidu štrajka dostavit ćemo vam putem službene mrežne stranice škole.

Hvala na razumijevanju i podršci!

Kontakt za daljnje informacije je:

skola@os-jkozarac-josipovac-punitovacki.skole.hr

  tel.:031/861-640


[OPŠIRNIJE]Međunarodni susret škola
Ivana Kanisek / datum: 6. 10. 2019. 11:45

Ovoga vikenda u našoj je školi boravilo četrdesetak učenika i dvadesetak nastavnika iz triju osnovnih škola iz Češke, Slovačke i Mađarske. 

Tijekom boravaka u našoj školi učenici su se družili i natjecali u sportskim aktivnostima te osvojili zlato.

Kako su se zabavili pogledajte u galeriji.

 


[OPŠIRNIJE]Mali, ali vrijedni
Ivana Kanisek / datum: 2. 10. 2019. 21:00

Učenici PŠ Jurjevac zajedno sa svojim učiteljicama bojali su školsku ogradu. U galeriji možete vidjeti kako su bili vrijedni, veseli i maštoviti.

 


[OPŠIRNIJE]ODLUKA o korištenju i popis komercijalnih drugih obrazovnih materijala za šk. god. 2019./2020.
Darko Ocvirk / datum: 12. 7. 2019. 15:11

U skladu sa člankom 16. Zakona o udžbenicima i drugim obrazovnim materijalima za osnovnu i srednju školu (NN 116/18.) ravnatelj Osnovne škole "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački donosi Odluku o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala za školsku godinu 2019./2020.

U prilogu (opširnije) se nalaze Odluka o korištenju komercijalnih drugih obrazovnih materijala za školsku godinu 2019./2020., popis drugih obrazovnih materijala za 1., 5. i 7. razred (kemija, biologija i fizika) te popis drugih obrazovnih materijala za 2., 3., 4., 6., 7. (osim kemije, biologije i fizike) i 8. razred.


[OPŠIRNIJE]POPIS UDŽBENIKA I DODATNIH OBRAZOVNIH MATERIJALA ZA ŠK. GODINU 2019./2020.
Darko Ocvirk / datum: 12. 7. 2019. 15:00

Učitelji OŠ "Josip Kozarac", Josipovac Punitovački donijeli su odluku o odabiru udžbenika i drugih obrazovnih materijala za 1.i 5. razred te biologiju, kemiji i fiziku u 7. razredu.

Sve udžbenike od 1. do 8. razreda financirat će Ministarstvo znanosti i obrazovanja, dok će druge obrazovne materijale (radne bilježnice i ostalo) financirati općina Punitovci za sve učenike.

U prilogu (opširnije) se nalazi Odluka o odabiru udžbenika te možete pogledati popis svih udžbenika za sve razrede i sve predmete.


[OPŠIRNIJE]OBAVIJEST O NAČINU REALIZACIJE ODMORA U ŠKOLSKOJ GODINI 2019./2020.
Ivana Kanisek / datum: 27. 6. 2019. 13:20

Temeljem članka 11. stavak 1. Odluke o početku i završetku nastavne godine, broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2019./2020. („Narodne novine“ broj 48/19.) izvješćujemo sve učenike i roditelje da će sve školske ustanove na području Osječko-baranjske županije primjenjivati dosadašnji model odmora učenika označen u članku 4. Odluke kao model 1.

Polazeći od navedenog, zimski odmor za učenike počinje 23. prosinca 2019. godine i traje do 10. siječnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 13. siječnja 2020. godine.

Proljetni odmor za učenike počinje 10. travnja 2020. godine i završava 17. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 20. travnja 2020. godine.


[OPŠIRNIJE]Podjela svjedodžbi
Ivana Kanisek / datum: 17. 6. 2019. 20:15

Podjela svjedodžbi učenicima u matičnoj i područnim školama održat će se 4.7.2019. (četvrtak) u 17 sati.


[OPŠIRNIJE]Dopunski rad
Ivana Kanisek / datum: 17. 6. 2019. 20:00

Dopunski rad učenika održat će se u 8 sati:
24.6.2019. (ponedjeljak)
26.6.2019. (srijeda)
27.6.2019. (četvrtak)
28.6.2019. (petak)
1.7.2019. (ponedjeljak)

Prijevoz učenika bit će organiziran po uobičajenom rasporedu.


[OPŠIRNIJE]Odlazak u Slovačku
Ivana Kanisek / datum: 15. 6. 2019. 21:00

Odlazak u Slovačku gdje smo osvojili drugo mjesto u nogometu. 

 


[OPŠIRNIJE]Završna priredba
Ivana Kanisek / datum: 15. 6. 2019. 20:05

13.lipnja u holu naše škole održala se završna priredba na kojoj su podijeljene nagrade za učenike te su se naši sada već bivši osmaši prigodno oprostili od učitelja i razrednice. fotogalerija


[OPŠIRNIJE]Memorijal
Ivana Kanisek / datum: 15. 6. 2019. 20:02

Posljednji tjedan nastave u našoj školi je bilo puno aktivnosti. 
U srijedu 12.lipnja održali smo memorijalnu kros utrku "Braća Josip i Leon Vavra". fotogalerija

 


[OPŠIRNIJE]Upisi u prvi razred
Ivana Kanisek / datum: 7. 6. 2019. 15:00

Upis djece u 1. razred provodit će se u 
matičnoj školi u Josipovcu Punitovačkom
10. lipnja 2019.(ponedjeljak)
od 9 do 12 sati.

Napomena: roditelj je dužan na upis ponijeti svoju osobnu iskaznicu kojom dokazuje mjesto prebivališta. Na upis nije potrebno dovoditi djecu.

 


[OPŠIRNIJE]Zabavna lektira
Ivana Kanisek / datum: 27. 3. 2019. 12:12

Učenici su nakon čitanja knjige Charlie i tvornica čokolade trebali, umjesto klasičnog pisanja dnevnika čitanja, pripremiti lektiru iz vrećice. Naime, odabrali su pet predmeta koji ih asociraju na pročitanu knjigu te ih na satu lektire pokazati i prezentirati svojim prijateljima. Bilo je tu čokolade, bombona, praznih novčanika, pasta za zube, zlatnih ulaznica... Zabavno i drukčije, s puno smijeha. A nakon toga gleda se film i gricka čokolada.

fotogalerija


[OPŠIRNIJE]Svjetski dan osoba s Down sindromom
Ivana Kanisek / datum: 21. 3. 2019. 20:30

U našoj školi danas je bilo šareno.
Obilježili smo Svjetski dan osoba s Down sindromom na način da smo nosili različite čarapice te tako pružili podršku borbi svih osobama s Down sindrom. fotogalerija


[OPŠIRNIJE]Svjetski dan osoba s Down sindromom
Ivana Kanisek / datum: 20. 3. 2019. 14:16

Sutra, 21.ožujka obilježavamo Svjetski dan osoba s Down sindromom. Pozivamo sve učenike da obuku šarene različite čarape u znak podrške osobama s Down sindromom.  


[OPŠIRNIJE]PEDAGOŠKO-PSIHOLOŠKA OBRADA DJECE ZA UPIS U 1.RAZRED
Ivana Kanisek / datum: 18. 3. 2019. 13:10

Pedagoško - psihološka obrada djece za upis u prvi razred obavit će se kod pedagoginje u matičnoj školi po sljedećem rasporedu:

Ime i prezime djeteta

Termin pregleda

Brajković Niko

25.ožujka 2019. u 10:00 h

Gavljak Stela

25.ožujka 2019. u 10:30 h

Kanisek Pavo

25.ožujka 2019. u 13:00 h

Kristek Naomi

25.ožujka 2019. u 12:00 h

Kukučka Peter

26.ožujka 2019. u 10:00 h

Molnar Leon

26.ožujka 2019. u 10:30 h

Vavra Karmela

26.ožujka 2019. u 11:30 h

Ćano Josip

26.ožujka 2019. u 12:00 h

Drašković Lana

27.ožujka 2019. u 10:00 h

Drašković Luka

27.ožujka 2019. u 10:30 h

Milanović Grgur

27.ožujka 2019. u 11:30 h

Stipanović Bruno

27.ožujka 2019. u 12:00 h

Škorvaga Marija

29.ožujka 2019. u 10:00 h

Vidaković Lara

29.ožujka 2019. u 10:30 h

Bestvina Hana

29.ožujka 2019. u 11:30 h

Hmura Danijela

29.ožujka 2019. u 12:00 h

Hmura Pamela

1.travnja 2019. u 10:00 h

Kukučka Leon

1.travnja 2019. u 10:30 h

Luka Matej

1.travnja 2019. u 11:30 h

Majdiš Evija

1.travnja 2019. u 12:00 h

NAPOMENA: - na pedagošku obradu obavezno ponijeti OIB i JMBG djeteta i bilježnicu iz male škole.

* ukoliko iz opravdanog razloga niste u mogućnosti doći u zadanom terminu, možete doći 3.travnja ( srijeda) u izvanrednu popodnevnu smjenu od 14:00 do 17:00h


[OPŠIRNIJE]Maškare
Ivana Kanisek / datum: 6. 3. 2019. 18:24

5.ožujka 2019.u našoj školi nastava se održavala pod maskama. Maske su bile toliko dobre da nismo potpuno bili sigurni tko su učiteljice, a tko učenici. Dijelimo s vama nekoliko fotografija pa pokušajte vi razaznati.


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju